Grade 2 PowerPoint Presentations – First Quarter

Grade 2 PowerPoint Presentations – First Quarter


Different studies show that the use of technology particularly Microsoft PowerPoint Presentations in schools as the most important part of education system has developed new ways of teaching and learning. It enhances learning by providing a better understanding of the topic as well as motivating students. 

On the other hand, PowerPoint can be beneficial, but material that is not pertinent to the presentation can be harmful to students' learning.

In this page we provide you teacher-made lessons in PowerPoint Presentations. Feel free to download and edit to meet your preference or suit your prepared learning competencies.

Grade 2 PowerPoint Presentation – First Quarter

ARALING PANLIPUNAN
Naibibigay ang kahulugan ng komunidad
Nakakukuha ng impormasyon tungkol sapangalan ng lugar at pinuno ng kinabibilangang komunidad
Nasasabi ang kinaroroonan ng isang komunidad
Natutukoy ang bumubuo sa komunidad
Natutukoy ang kahalagahan ng komunidad

ART
Makaguhit ng portrait ng isa o dalawang tao

ENGLISH
Answer WH-Questions about a selection listened to
Differentiate common from proper noun
Form plural nouns by adding-s
Give the main idea of the story listened to
Identify Common nouns
Identify Mass and Common Noun
Identify proper nouns
Recall how to form plural nouns by adding s
Recall the forms and use of personal pronouns I, We, You, He, She, They, It
Recognize words beginning with letter B
Recognize identify and classify transportation sound as loud and soft
Use personal pronouns – I, We, You, He, She, They, It in dialogues.
Use the different Wh- questions appropriately

ESP
Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan
Naisasakilos ang sariling kakayahan sa iba_t ibang pamamaraan
Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayanan

FILIPINO
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang maliliit na letrang may buntot gaya ng l,t,h,k,b, at d
Napag-uuri ang pangngalan ayon sa kasariang di tiyak at walang kasarian
Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap
Natutukoy ang pangunahing ideya sa napakinggan_binasang teksto

MATHEMATICS
Add 3-digit numbers by 3-digit numbers with sums up to 1000 with regrouping.
Add mentally 1 to 2 digit numbers with sums up to 50.
Add mentally 3-digit numbers by Ones up to 9.
Use the commutative property of addition in computing for sums up to 1000.
Use the zero identity property of addition in computing for sums up to 1000.
Visualizing and Identifying of Numbers from 101 – 300

MTB
Nababasa nang malakas ang mga babasahin o salitang para sa kahusayan
Nababasa nang malakas ang mga teksto para sa ikalawang baitang na may kawastuhan at kasanayan
Nababasa nang may kasanayan ang mga salita sa unang kita na naayon sa baitang o antas
Nagagamit nang wasto ang mga pagbati at magagalang na pananalita ayon sa sitwasyon
Nakikinig at nakikilahok sa talakayan ng grupo o klase hinggil sa napakinggan at binasang tula
Nakikinig at nakikilahok sa talakayan ng pangkat o kaklase tungkol sa tekstong napakinggan
Nasusunod ang pamantayan ng pagsipi o pagsulat ng mga pangungusap na may tamang gamit
Natutukoy ang mga panghalip na ginamit sa pangungusap
Natutukoy ang mga panghalip na paari
Natutukoy ang mga salitang dapat daglatin

Post a Comment

0 Comments