Teachers Guide (TG) | Grade 5

Teachers Guide (TG) | Grade 5


Teachers Guide (TG) | Grade 5 (1st Quarter)
GRADE 5 Teacher’s Guide in ARALING PANLIPUNAN
GRADE 5 Teacher’s Guide in EPP_ICT
GRADE 5 Teacher’s Guide in EPP-Agri
GRADE 5 Teacher’s Guide in EPP-HE
GRADE 5 Teacher’s Guide in EPP-INDUSTRIAL ARTS
GRADE 5 Teacher’s Guide in ESP
GRADE 5 Teacher’s Guide in FILIPINO – 1st Quarter
GRADE 5 Teacher’s Guide in MAPEH – 1st Quarter
GRADE 5 Teacher’s Guide in SCIENCE – 1st Quarter

Teachers Guide (TG) | Grade 5 (2nd Quarter)
GRADE 5 Teachers Guide in ARALING PANLIPUNAN –1ST & 2ND Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in ESP –2ND Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in FILIPINO –2ND Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in SCIENCE –2ND Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in ART –2ND Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in HEALTH –2ND Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in MUSIC –2ND Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in PE –2ND Quarter

Teachers Guide (TG) | Grade 5 (3rd Quarter)
TG_ESP 5 (Q3_W1)
TG_ESP 5 (Q3_W2)
TG_ESP 5 (Q3_W3)
TG_ESP 5 (Q3_W4)
TG_ESP 5 (Q3_W5)
TG_ESP 5 (Q3_W6)
TG_ESP 5 (Q3_W7)
TG_ESP 5 (Q3_W8)
TG_ESP 5 (Q3_W9)
TG_ESP 5 (Q3_W10)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W1)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W2)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W3)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W4)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W5)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W6)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W8)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W9)
TG_FILIPINO 5 (Q3_W10)

Teachers Guide (TG) | Grade 5 (3rd Quarter) - MATH
Lesson 56: Visualizing Percent and Its Relationship to Fractions, Ratios and Decimals
Lesson 57: Defining Percentage, Rate or Percent, and Base
Lesson 58: Identify the Base, Percentage, and Rate in the Problem
Lesson 59: Finding the Percentage in a Given Problem
Lesson 60: Solving Routine and Non-routine Problems Involving Percentage
Lesson 61: Creating Problems Involving Percentage
Lesson 62.Visualizing, Naming and Describing Polygons
Lesson 63.Describing and Comparing Properties of Polygons
Lesson 64.Drawing Polygons with 5 or More Sides
Lesson 65: Visualizing Congruent Polygons
Lesson 66: Visualizing and describing a circle.
Lesson 67: Identifying terms related to a circle.
Lesson 68 Drawing of circles with different radii using a compass
Lesson 69 Visualizing and describing solid figures
Lesson 70 Making models of different solid figures
Lesson 71 :Formulating the Rule in Finding the Next Term in a Sequence
Lesson 72 :Using Different Strategies
Lesson 73 Measures of Time
Lesson 74: Calculating Time in the Different World Time Zones
Lesson 75: Solve Problems Involving Time
Lesson 76: Visualizing the Circumference of a Circle
Lesson 77: Measuring the Circumference of a Circle Using Appropriate Tools
Lesson 78: Deriving a Formula in Finding the Circumference of a Circle
Lesson 79: Finding the Circumference of a Circle
Lesson 80: Solving Routine and Non- Routine problems Involving CircleHome Economics
Tungkulin sa Sarili sa Panahon ng Pagdadalaga o Pagbibinata
Pagbabagong pisikal sa panahon ng Pagdadalaga at Pagbibinata
Pagsasaayos ng Sirang Kasuotan
Pangangalaga sa Sariling Kasuotan
Iba’t Ibang Paraan ng Pag-aayos ng Tahanan, mga Kagamitan at Kasangkapan
Pag-aayos ng Tahanan
Mga Palamuti sa Tahanan

Teachers Guide (TG) | Grade 5 (4th Quarter)
GRADE 5 Teachers Guide in ARALING PANLIPUNAN – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in EPP-INDUSTRIAL ARTS – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in FILIPINO – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in ESP – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in MATH – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in MUSIC – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in ARTS – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in PE – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in HEALTH – 4TH Quarter
GRADE 5 Teachers Guide in SCIENCE – 4TH Quarter

Post a Comment

0 Comments